top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #2 Açlığa Son!

"Herkes İçin Güvenli, Besleyici ve Yeterli Besin"


2030 yılına kadar açlığın sona erdirilmesi ve özellikle yoksullar, çocuklar, hassas, olağandışı durumda olan kişiler başta olmak üzere herkesin bütün yıl boyunca güvenli, besleyici ve yeterli miktarda besine erişiminin güvence altına alınması, Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma amaçlarının öncelikli bir maddesidir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için çeşitli alt hedefler belirlenmiş, çalışmalar ve teşvikler bu yönde gerçekleştirilmiştir.


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından Açlığa Son Logo

  1. Yetersiz beslenmenin yaygınlığı: Yetersiz beslenmeyle mücadele etmek için, dünya genelindeki yetersiz beslenmenin yaygınlığını azaltmak önemli bir hedeftir. Özellikle çocuklar ve kırılgan gruplar, güvenli ve yeterli besine erişim konusunda desteklenmelidir.

  2. Gıda güvensizliği deneyimi: Gıda güvensizliği, insanların günlük yaşamlarında yeterli ve uygun besine erişememeleri durumudur. Gıda Güvensizliği Deneyimi Ölçeği'ne göre, orta veya ciddi düzeyde gıda güvensizliği yaşayan nüfusun yaygınlığının azaltılması hedeflenmektedir.

  3. Yetersiz beslenmenin tüm biçimlerinin ortadan kaldırılması: Özellikle genç kızlar, hamile kadınlar, emziren anneler ve yaşlı insanların beslenme ihtiyaçlarına özel önem verilmelidir. 2025 yılına kadar, 5 yaş altı çocukların büyümelerini engelleyen unsurlar konusunda uluslararası hedeflere ulaşılması da bu hedefe dahildir.

  4. Tarımsal verimlilik ve küçük çaplı gıda üreticilerinin desteklenmesi: Tarımsal verimlilik artırılmalı ve kadınlar, yerli halklar, çiftçilikle uğraşan aileler, göçebe çobanlar ve balıkçılar gibi küçük çaplı gıda üreticilerinin gelirleri iki katına çıkarılmalıdır. Bu grupların toprağa, kaynaklara, bilgiye, finansal hizmetlere, pazarlara ve tarım dışı istihdam olanaklarına eşit ve güvenli erişimi sağlanmalıdır.

  5. Sürdürülebilir gıda üretimi sistemlerinin güvence altına alınması: Sürdürülebilir tarım uygulamaları yaygınlaştırılmalı ve ekosistemlere zarar vermeden üretkenlik artırılmalıdır. İklim değişikliği, aşırı hava koşulları, kuraklık, seller ve diğer felaketlere uyum sağlama kapasitesi güçlendirilmelidir. Toprak kalitesi sürekli olarak artırılmalıdır.

  6. Genetik çeşitliliğin sürdürülmesi: Ulusal, bölgesel ve uluslararası düzeyde tohum ve bitki bankaları aracılığıyla genetik çeşitlilik desteklenmelidir. Genetik kaynakların kullanımından elde edilen kazanımların adil ve hakkaniyetli bir şekilde paylaşılması önemlidir. Yok olma riski altındaki yerel türlerin korunması da hedeflenmektedir.

  7. Uluslararası işbirliği ve yatırım: Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üretim kapasitesini artırmak için uluslararası işbirliği ve yatırımlar teşvik edilmelidir. Kırsal altyapı, tarımsal araştırma, teknoloji geliştirme ve gen bankalarına yönelik yatırımlar artırılmalıdır.

  8. Ticari kısıtlamaların düzeltilmesi: Dünya tarım piyasalarındaki ticari kısıtlamalar ve aksaklıkların düzeltilmesi için tarımsal ihracat sübvansiyonları ve diğer önlemler ortadan kaldırılmalıdır.

  9. Piyasa bilgilerine erişim: Gıda hammadde piyasalarının etkin bir şekilde işlemesi için önlemler alınmalı ve gıda fiyatlarındaki aşırı değişkenliği sınırlandırmaya yardımcı olacak piyasa bilgilerine zamanında erişim kolaylaştırılmalıdır.

Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için uluslararası toplumun işbirliği, yatırım ve politika stratejileri geliştirmesi gerekmektedir. Açlıkla mücadelede sadece gıda üretimine değil, aynı zamanda sosyal, ekonomik ve çevresel faktörlere de odaklanılmalıdır. Herkesin sağlıklı ve besleyici bir yaşam sürdürebilmesi için açlığın son amacının evrensel olarak benimsenmesi önemlidir.


"Küresel Amaçlar resmi web sitesi kaynak olarak kullanılmıştır."


Comments


bottom of page