top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #6 Temiz Su ve Sanitasyon

Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından altıncısı “Temiz Su ve Sanitasyon” konusuna odaklanmaktadır. Bu hedefin temel amacı, 2030 yılına kadar herkesin güvenilir ve temiz içme suyuna eşit biçimde erişiminin güvence altına alınmasıdır. Aynı zamanda, yeterli temizlik ve sıhhi koşullara evrensel erişimin sağlanması ve kamuya açık alanlarda hijyenin sağlanması konusuna da değinmektedir.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Temiz Su ve Sanitasyon Logo

6.1. Evrensel ve eşit erişilebilir içme suyu hedefi: 2030 yılına kadar herkesin temiz ve güvenli içme suyuna şekilde erişiminin sağlanması amaçlanmaktadır. İnsanların temel bir ihtiyaçları olan içme suyuna erişiminin güvence altına alınması, sağlıklı bir yaşam sürdürmeleri için hayati önem taşır.

6.2. Temiz ve sıhhi koşullara erişim hedefi: 2030 yılına kadar herkesin yeterli temizlik ve sıhhi koşullara eşit şekilde erişiminin sağlanması ve özellikle kadınların, kız çocuklarının ve hassas durumda olan kişilerin ihtiyaçlarına öncelik verilerek kamuya açık alanlarda dışkılamanın sona erdirilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede hastalıkların yayılması engellenmiş ve insanların daha sağlıklı bir çevrede yaşaması için gerekli koşullar oluşturulmuş olur.

6.3. Su kalitesinin yükseltilmesi hedefi: 2030 yılına kadar kirliliği azaltarak, çöp boşaltmayı ortadan kaldırarak, zararlı kimyasalların ve maddelerin çevreye salınımını en aza indirgeyerek, arıtılmamış atık su oranını yarıya indirerek ve geri dönüşümü ve güvenli tekrar kullanımı artırarak su kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede su kaynakları daha temiz ve sağlıklı hale getirilerek hem insan sağlığı hem de ekosistemler korunmuş olacaktır.

6.4. Su kullanım etkinliğinin artırılması ve su kıtlığının önlenmesi hedefi: 2030 yılına kadar bütün sektörlerde su kullanım etkinliğinin büyük ölçüde artırılması, sürdürülebilir tatlı su tedariğinin sağlanması ve su kıtlığından etkilenen insan sayısının önemli ölçüde azaltılması amaçlanmaktadır. Su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, su kıtlığı sorununu çözmek için hayati öneme sahiptir.

6.5. Bütünleşik su kaynakları yönetimi hedefi: 2030 yılına kadar, uygun görüldüğünde sınır ötesi işbirliği yoluyla her düzeyde bütünleşik su kaynakları yönetiminin uygulanması hedeflenmektedir. Su kaynaklarının sürdürülebilir ve adil bir şekilde yönetilmesi için uluslararası işbirliği ve koordinasyon önemlidir.

6.6. Su ekosistemlerinin korunması hedefi: 2030 yılına kadar dağları, ormanları, sulak alanları, nehirleri ve gölleri kapsayan su ekosistemlerinin korunması ve eski haline getirilmesi amaçlanmaktadır. Su ekosistemleri, biyolojik çeşitlilik için önemli bir yaşam alanı olup, su kaynaklarının sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesi için korunmaları gerekmektedir.

6.a. Uluslararası işbirliği ve kapasite geliştirme hedefi: 2030 yılına kadar uluslararası işbirliğinin ve gelişmekte olan ülkelere su hasadı, tuzdan arındırma, su verimliliği, atık su arıtımı, geri dönüşüm ve tekrar kullanım teknolojileri gibi suyla ve sıhhi koşullarla ilgili faaliyetlerinde ve programlarında kapasite geliştirme desteğinin artırılması hedeflenmektedir. Bu sayede su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için teknik destek ve kaynaklar sağlanır.

6.b. Yerel halkın katılımının desteklenmesi hedefi: Yerel halkların su ve sıhhi koşullar yönetimine katılımlarının desteklenmesi ve güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Yerel toplulukların su kaynaklarına erişim, kullanım ve yönetim süreçlerine etkin bir şekilde katılmaları, sürdürülebilir su yönetimi için önemlidir. Toplumların bu süreçlere aktif olarak dahil olması, yerel ihtiyaçların ve koşulların dikkate alındığı çözümlerin geliştirilmesini sağlar.

Bu hedefler, temiz su ve sanitasyona erişimin güvence altına alınması, su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve su ekosistemlerinin korunması gibi önemli konulara odaklanarak, insanların ve canlıların daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir çevrede yaşamasını hedeflemektedir.


Comments


bottom of page