top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) Nedir?

Daha İyi Bir Geleceğe Atılan Adımlar

Hızla değişen dünyamızda sürdürülebilirlik, küresel olarak önemli bir konu haline gelmiştir. Çevresel, sosyal ve ekonomik açıdan birçok zorlukla karşı karşıya kaldığımızda, daha sürdürülebilir bir geleceğe yönelik eylemleri önceliklendirmek önemlidir ve bu hedefe ulaşmak için ortak bir çabanın gerekliliği de açıkça görülmektedir. Bu amaçla benimsediğimiz güçlü bir çerçeve, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA)'dır. Birleşmiş Milletler tarafından 2015 yılında kabul edilen SKA'lar, 2030 yılına kadar daha kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir bir dünya hedefine ulaşmak için bir yol haritası sunar.

SKA'lar, yoksulluğun azaltılması, kaliteli eğitim, cinsiyet eşitliği, temiz enerji, sürdürülebilir şehirler, sorumlu tüketim ve iklim eylemi gibi geniş bir yelpazede kritik konuları kapsayan 17 birbiriyle bağlantılı hedeften oluşur. Her bir hedef, 2030 yılına kadar ulaşılması gereken belirli hedeflere sahiptir ve sürdürülebilir kalkınma için kapsamlı bir gündem oluşturur. SKA’ların çizdiği bu yol haritası, gezegenimiz ve toplumlarımızın karşı karşıya olduğu acil sorunları ele açısından oldukça önemlidir. İşbirliğini ve kolektif eylemi teşvik eden bir çerçeve sunarak, hükümetler, işletmeler, sivil toplum ve bireyler arasındaki ortaklıkların önemini vurgularlar. Bizler de çabalarımızı SKA'larla uyumlu hale getirerek, daha sürdürülebilir ve dayanıklı bir geleceğe doğru birlikte çalışabilmeyi hedefliyoruz.


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Nelerdir?


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları

*Görsel Kaynak: https://www.kureselamaclar.org/

 1. Yoksulluğun sona erdirilmesi

 2. Açlığın sona erdirilmesi, gıda güvenliği ve sürdürülebilir tarım

 3. Sağlıklı bir yaşamın teşvik edilmesi ve iyi yaşam koşullarının sağlanması

 4. Nitelikli eğitimin erişilebilir ve eşitlikçi bir şekilde sunulması

 5. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlendirilmesi

 6. Temiz su ve sanitasyonun sağlanması

 7. Herkes için erişilebilir, güvenli ve sürdürülebilir enerjiye erişimin sağlanması

 8. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, iş ve anlayışlı çalışma koşullarının teşvik edilmesi

 9. Yenilikçilik, altyapı geliştirmesi ve sürdürülebilir endüstriyelizasyonun desteklenmesi

 10. Eşitsizlikleri azaltma ve toplumların kapsayıcı, adil ve sürdürülebilir olmasını sağlama

 11. Sürdürülebilir şehirler ve toplulukların inşası

 12. Sürdürülebilir tüketim ve üretimin teşvik edilmesi

 13. İklim eylemi için acil önlemler alınması

 14. Deniz ve su altı yaşamının korunması

 15. Karasal ekosistemlerin korunması, sürdürülebilir yönetimi ve restorasyonu

 16. Barışçıl ve kapsayıcı toplumların teşvik edilmesi ve sürdürülebilir kalkınma için etkin kurumların oluşturulması

 17. Küresel işbirliği ve ortaklıkların güçlendirilmesi


Birey Olarak Harekete Geçmek:

Bireyler olarak, SKA'lara katkıda bulunmada önemli bir rol oynarız. Eylemlerimiz kendimize göre küçük olsa da, olumlu bir etkiler yaratır ve bu olumlu etkinin kar topu gibi büyümesini sağlar.

Bireysel olarak uygulayabileceğimiz bazı pratik adımlar şunlardır:

 • Atık azaltma, geri dönüşüm ve geri dönüşüm uygulamalarını benimsemek.

 • Enerji tasarrufu yapmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmek.

 • Sürdürülebilir ürünleri tercih etmek ve adil ticaret uygulamalarını desteklemek.

 • Toplumda farkındalık yaratmak ve SKH'ları tanıtmak için bilinçlendirme faaliyetlerine katılmak.

 • Sivil toplum örgütlerine katılarak, sürdürülebilirlik projelerinde gönüllü olarak yer almak.

Sürdürülebilirlikte İşletmelerin Rolü:

İşletmeler, SKA'ları hayata geçirmede bireylere göre daha büyük etkilere sahiptir. Bir işletme sürdürülebilirlik hedefi üzerinden hayata geçebilir ya da sürdürülebilirlik prensiplerini benimseyerek ekosistemlerinde değişim başlatabilirler. Sürdürülebilir iş uygulamaları benimseyen işletmeler, çevresel ve sosyal sorumluluklarını yerine getirirken aynı zamanda rekabet avantajı da elde edebilir.

İşletmeler, şu adımları atarak SKA'ları destekleyebilir:

 • Sürdürülebilirlik stratejileri geliştirmek ve hedefler belirlemek.

 • Tedarik zincirinde sürdürülebilirlik standartlarını uygulamak.

 • Çalışanlara sürdürülebilirlik eğitimi ve farkındalık programları sunmak.

 • İnovasyon ve yeşil teknolojilere yatırım yapmak.

Hükümetlerin Rolü:

Hükümetler, SKA'ları hayata geçirmede düzenleyici ve politika düzeyinde en önemli rolü oynar.

Hükümetler, şu önlemleri alarak SKA'ları destekleyebilir:

 • Sürdürülebilirlik politikaları ve düzenlemeleri oluşturmak.

 • Sürdürülebilir enerji kaynaklarına geçişi teşvik etmek ve yenilenebilir enerji projelerini desteklemek.

 • Eğitim ve farkındalık programlarıyla toplumu SKA'lar konusunda bilinçlendirmek.

 • İşletmelere teşvikler sağlamak ve sürdürülebilirlik alanında yatırımı teşvik etmek.


Sonuç olarak Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; bireyler, işletmeler ve hükümetler arasında bir işbirliği çağrısı yapar. Ancak, bu hedefleri gerçekleştirmek için hep birlikte hareket etmemiz gerekmektedir. Kendi yaşamımızda ve faaliyetlerimizde sürdürülebilirlik ilkesini benimseyerek ve destekleyerek daha iyi bir gelecek için önemli etkiler yaratabiliriz. Sürdürülebilirlik, uzun vadeli başarı ve refahımız için hepimizin sorumluluğunda olan bir yol haritasıdır.


Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page