top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #9 Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), 2030 Ajandası kapsamında dünya genelinde ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir gelecek hedeflemektedir. Bu amaçlardan biri de "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı"dır. Bu hedef, ekonomik büyüme, yenilikçilik ve altyapı yatırımları aracılığıyla insanların yaşam standartlarını yükseltmeyi ve kapsayıcı bir kalkınma sağlamayı amaçlamaktadır.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı

Aşağıdaki maddeler, "Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı" amacının temel hedeflerini ve önemli noktalarını özetlemektedir.

  1. Ekonomik büyümeyi destekleme: Sanayi, yenilikçilik ve altyapı yoluyla ekonomik büyümeyi teşvik etmek ve bu yönde istihdamı artırmak amaçlanmaktadır.

  2. Kapsayıcı ve sürdürülebilir endüstriyel gelişme: Sürdürülebilir üretim ve tüketim modellerini desteklemek, kaynak verimliliğini artırmak ve çevresel etkileri azaltmak hedeflenmektedir.

  3. İnovasyon ve teknolojik gelişme: Araştırma ve geliştirmeye yatırım yaparak, teknolojik kapasiteyi artırarak ve inovasyona teşvik ederek toplumsal ve ekonomik kalkınmayı desteklemek amaçlanır.

  4. Altyapı geliştirme: Sürdürülebilir, kapsayıcı ve dirençli altyapıların inşası ve modernizasyonu için yatırım yapılması amaçlanmaktadır.

  5. Sürdürülebilir sanayi altyapısı: Sanayide enerji verimliliğini artırmak, çevre dostu teknolojileri kullanmak ve sürdürülebilir üretim süreçlerini benimsemek hedeflenmektedir.

  6. Ekonomik ve sosyal fırsatlar: Sanayi, yenilikçilik ve altyapı yoluyla ekonomik ve sosyal fırsatları artırmak, özellikle dezavantajlı gruplara bu fırsatların erişimini kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

  7. Kentsel ve kırsal alanlarda sürdürülebilir yerleşimler: Altyapı, ulaşım ve hizmetlerin kentsel ve kırsal alanlarda sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

  8. İnformasyon ve iletişim teknolojilerine erişim: Bilgi ve iletişim teknolojilerine erişimi yaygınlaştırmak, dijital uçurumu azaltmak ve dijital becerileri geliştirmek hedeflenmektedir.

  9. Sürdürülebilir kalkınma için küresel işbirliği: Uluslararası işbirliğini artırarak, teknoloji transferini destekleyerek ve finansal kaynakların mobilizasyonunu sağlayarak sürdürülebilir kalkınma hedeflenmektedir.


Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı hedefi, sürdürülebilir kalkınma için vazgeçilmezdir. Bu hedefin gerçekleştirilmesi için devletler, özel sektör, sivil toplum ve uluslararası kuruluşlar arasında güçlü işbirlikleri ve ortaklıklar gereklidir. Teknolojik transfer, finansman kaynakları ve kapasite geliştirme gibi alanlarda destek sağlanmalıdır. Böylelikle, sürdürülebilir kalkınma amaçlarıyla uyumlu, yenilikçi, çevre dostu ve kapsayıcı bir sanayi, yenilikçilik ve altyapı sistemi inşa edilebilir.Comentarios


bottom of page