top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #10 Eşitsizliklerin Azaltılması

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), dünya genelinde adil ve kapsayıcı bir kalkınma sağlamayı hedeflemektedir. Bu amaçlardan onuncusu "Eşitsizliklerin Azaltılması"dır. Bu hedef, toplumlar arasındaki eşitsizlikleri azaltarak herkesin yaşam kalitesini yükseltmeyi ve herkese fırsat eşitliği sunmayı amaçlar.


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eşitsizliklerin Azaltılması

Aşağıdaki maddeler, "Eşitsizliklerin Azaltılması" amacının temel hedeflerini ve önemli noktalarını özetlemektedir.


  1. Gelir eşitsizliklerini azaltma: Gelir dağılımında adaleti sağlamak ve yoksullukla mücadele etmek amacıyla dünyadaki gelir eşitsizliklerini azaltmak hedeflenmektedir.

  2. Dezavantajlı gruplara öncelik verme: Kadınlar, çocuklar, engelliler ve diğer dezavantajlı gruplara öncelik vererek toplumsal eşitliği sağlamak amaçlanmaktadır.

  3. Eşitlikçi sosyal politikalar: Sosyal koruma programları ve politikaları aracılığıyla eşitlikçi fırsatları desteklemek ve sosyal dışlanmayı engellemek hedeflenmektedir.

  4. Eğitim fırsatlarında eşitlik: Herkesin eğitime erişimi ve eşit kaliteli eğitim alma imkanının sağlanması amaçlanmaktadır.

  5. Cinsiyet eşitliği: Kadınların toplumsal, siyasi ve ekonomik yaşamda eşit katılımını desteklemek ve cinsiyet eşitsizliği ile mücadele etmek hedeflenmektedir.

  6. Kentsel ve kırsal alanlardaki eşitsizlikleri azaltma: Kentsel ve kırsal alanlarda yaşayan insanların eşit fırsatlara erişimini sağlamak ve yaşam kalitesini iyileştirmek hedeflenmektedir.

  7. Sağlık eşitsizliklerini azaltma: Sağlık hizmetlerine erişimi iyileştirmek, sağlık eşitsizliklerini azaltmak ve herkes için sağlık hizmetlerinin ulaşılabilir olmasını sağlamak amaçlanmaktadır.

  8. Gelir artışı ve iş imkanları: Yoksullukla mücadele etmek, istihdamı artırmak ve gelir artışını desteklemek hedeflenmektedir.

  9. Sürdürülebilir kalkınma için kaynak mobilizasyonu: Finansman ve kaynakların etkili kullanımıyla sürdürülebilir kalkınma için kaynakların mobilizasyonu amaçlanmaktadır.

  10. Küresel eşitsizliklerle mücadele: Ülkeler arası eşitsizlikleri azaltmak, uluslararası işbirliği ve küresel adaleti teşvik etmek hedeflenmektedir.

Eşitsizliklerin azaltılması hedefi, adil ve kapsayıcı bir dünya için temel bir yol haritası sunar. Bu hedefin gerçekleştirilmesi, devletler, iş dünyası, sivil toplum ve bireyler arasında işbirliği ve ortaklık gerektirir. Politika reformları, sosyal koruma programları, eşitlikçi vergilendirme ve gelir transferi mekanizmaları gibi araçlar kullanılarak eşitsizliklerin azaltılması sağlanabilir. Ayrıca, eğitim ve fırsat eşitliği politikalarıyla dezavantajlı gruplara destek sağlanmalı, insan haklarına saygı gösterilmeli ve cinsiyet eşitliği desteklenmelidir.




Comments


bottom of page