top of page

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

İnova İş Çözümleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır. 

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:  

 

1. Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği 

Veri sorumlusu; Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı Apt. No: 1/2 Ataşehir/İstanbul adresinde mukim, İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü’ne 264895-5 sicil numarası ile kayıtlı İnova İş Çözümleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi’dir.  

 

2. Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği 

Ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, çalışılan kurum veya kuruluşun adı ve çalışma yerindeki görevi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere internet sitesi aracılığıyla iletmiş olduğunuz kategorilerdeki kişisel verileriniz, internet sitesinde görüş ve önerilerinizin alınması, bunlara istinaden sizinle iletişime geçilmesi, gerekli ise bu doğrultuda tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, onay vermeniz halinde tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi ve mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması amacı ile işlenmektedir.     

 

3. Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği

Kişisel verileriniz 2. maddede belirtilen amaçların yerine getirilebilmesi için Şirket’in hissedarları, iş ortakları, hizmet aldığı şirketler ile yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına ve Kanun çerçevesinde gerekli olması halinde izin alınması kaydıyla yurt dışına aktarılabilecektir.  

 

4. Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi

Şirketimizin internet sitesi aracılığıyla edilen kişisel verileriniz, Şirket ile aranızda kurulabilecek hukuki ilişkinin devamı için kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması ve açık rızanız hukuki sebepleri ile toplanmaktadır.

 

5. Kişisel verileriniz ile ilgili Kanun kapsamındaki haklarınız aşağıdaki şekildedir:

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Barbaros Mah. Begonya Sk. Nidakule Ataşehir Batı Apt. No: 1/2 Ataşehir/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@inovagrubu.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) veya başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla Şirket’e iletebilirsiniz. 

Bilginize sunarız.

İnova İş Çözümleri ve Danışmanlık Anonim Şirketi

bottom of page