top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #5 Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda kararlı bir taahhüdü yansıtmaktadır. Dünyamızda kadınların ve kız çocuklarının tam eşitlik ve adalet içinde yaşamaları için aşağıdaki hedeflere odaklanmaktadır:

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Logo

5.1. Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın her yerde sona erdirilmesi: Kadınlara ve kız çocuklarına yönelik her türlü ayrımcılığın sona erdirilmesi, eşitlik ilkesinin toplumsal düzeyde kabul görmesi ve uygulanması hedeflenmektedir. Kadınların eğitim, iş, siyaset ve diğer alanlarda tam ve eşit katılımlarını sağlamak amacıyla toplumsal normlar ve yasal düzenlemeler de dahil olmak üzere geniş kapsamlı önlemler alınmalıdır.

5.2. Kadına yönelik şiddetin engellenmesi: Kadın ticareti, cinsel ve her türlü istismar da dahil olmak üzere kadınlara yönelik şiddetin her türlüsünün ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Şiddetin önlenmesi, mağdurların korunması ve desteklenmesi için yasal düzenlemelerin güçlendirilmesi, şiddeti teşvik eden toplumsal normların değiştirilmesi ve farkındalık kampanyalarının yaygınlaştırılması önemlidir.

5.3. Zararlı uygulamaların ortadan kaldırılması: Çocuk evlilikleri, erken yaşta zorla evlilikler ve kadın sünneti gibi zararlı uygulamaların tamamen ortadan kaldırılması hedeflenmektedir. Bu tür uygulamaların sona erdirilmesi için yasal düzenlemelerin yanı sıra eğitim, bilinçlendirme ve toplumsal değişim çalışmaları da yürütülmelidir.

5.4. Eşit sorumlulukların tanınması ve değer görmesi: Ücretsiz bakım ve ev işlerinin kamusal hizmetler, altyapı ve sosyal koruma politikaları aracılığıyla tanınması ve değer görmesi hedeflenmektedir. Hane içi işlerin eşit şekilde paylaşılması ve aile içinde sorumlulukların kadınlar ve erkekler arasında ulusal düzeyde adil bir şekilde paylaşılması için politikaların ve destek mekanizmalarının geliştirilmesi önemlidir.

5.5. Kadınların liderlik rollerine eşit fırsatlar tanınması: Kadınların siyasi, ekonomik ve sosyal hayatın karar verme süreçlerine tam ve etkin bir şekilde katılmaları ve liderlik pozisyonlarında eşit fırsatlar elde etmeleri için destekleyici önlemler alınmalıdır. Kadınların liderlik pozisyonlarında ve karar verme mekanizmalarında temsil edilmeleri teşvik edilmeli ve engellerin kaldırılması için politikalar geliştirilmelidir.

5.6. Cinsel sağlık ve üreme sağlığına evrensel erişim: Uluslararası Nüfus ve Kalkınma Konferansı Eylem Programı ve Pekin Eylem Platformu doğrultusunda cinsel sağlık ve üreme sağlığına evrensel erişim sağlanması hedeflenmektedir. Kadınların üreme sağlığı hizmetlerine erişimleri ve cinsel sağlık haklarına saygı gösterilmesi için politikalar, programlar ve hizmetler güçlendirilmelidir.

5.a. Kadınların haklara eşit erişimi için reformlar: Kadınların ekonomik kaynaklara ulaşımı, mülkiyet hakları, finansal hizmetlere erişim ve doğal kaynaklara erişim gibi konularda ulusal yasalara uygun olarak eşit haklara sahip olmalarını sağlamak için yasal reformlar yapılmalıdır.

5.b. Kadınların güçlenmesi için teknolojinin kullanımı: Kadınların güçlenmesini ilerletmek için özellikle bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı gibi etkinleştirme teknolojilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. Teknolojinin kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasi hayata katılımlarını desteklemesi ve güçlerini artırması önemlidir.

5.c. Politika ve yasal mevzuatların güçlendirilmesi: Toplumsal cinsiyet eşitliğinin ilerletilmesi ve kadınların her düzeyde güçlenmesi için sağlam politikaların ve uygulanabilir yasal mevzuatların kabul edilmesi ve güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Yasaların ve politikaların etkin bir şekilde uygulanması ve toplumsal değişimin teşvik edilmesi gerekmektedir.

Toplumsal cinsiyet eşitliği, sürdürülebilir kalkınmanın temel bir unsuru olarak kabul edilmektedir. Bu hedeflere odaklanarak, kadınların ve kız çocuklarının potansiyellerini tam olarak ortaya çıkarmalarını sağlayarak daha adil ve sürdürülebilir bir dünya inşa edebiliriz. Her bireyin eşitlik ve insan haklarına saygı gösteren bir toplumda yaşamasını sağlamak için birlikte ve kararlılıkla çalışmalıyız.


*Küresel Amaçlar resmi web sitesi kaynak olarak kullanıldı.


Comments


bottom of page