top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #8 İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme, Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından sekizincisidir. Bu hedef, tüm dünyada insanların yaşam kalitesini artırmak, ekonomik refahı sağlamak ve toplumları kalkındırmak amacıyla çeşitli politikalar uygulanmasını ve önlemler alınmasını amaçlar.

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme

8.1. Hedef, kişi başına düşen gelir artışının ulusal koşullara uygun olarak sürdürülmesini ve özellikle en az gelişmiş ülkelerde gayri safi yurt içi hasıladaki yıllık en az %7 oranında büyümeyi sağlamaktır. Bu hedefle birlikte, gelir eşitsizliklerinin azaltılması, yoksulluğun azaltılması ve sürdürülebilir ekonomik büyümenin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

8.2. Ekonomik verimliliğin daha yüksek seviyelere çekilmesi amacıyla yüksek katma değerli ve emek-yoğun sektörlere odaklanılması, çeşitlendirme, teknoloji geliştirme ve yenilik getirme hedeflenmektedir. Bu sayede ekonomik büyüme sürecinde daha sürdürülebilir ve rekabetçi bir yapı oluşturulması ve iş gücünün daha kalifiye hale gelmesi hedeflenmektedir.

8.3. Üretim faaliyetlerinin desteklendiği kalkınma odaklı politikaların ve finansal hizmetlere erişimin sağlanmasının teşvik edilmesi hedeflenmektedir. Mikro, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin resmiyet kazanmaları, büyümeleri ve istihdam yaratmaları için uygun ortamın sağlanması hedeflenmektedir. Aynı zamanda girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik alanlarında desteklenerek ekonomik çeşitliliğin artırılması amaçlanmaktadır.

8.4. Küresel kaynak verimliliğinin devamlı bir şekilde artırılması ve ekonomik büyümenin çevresel etkilerinden ayrıştırılması için çaba gösterilmesi hedeflenmektedir. Tüketim ve üretimde sürdürülebilirlik için 10 Yıllık Sürdürülebilir Tüketim ve Üretim Çerçeve Programı'nın uygulanması ve gelişmiş ülkelerin liderlik etmesi hedeflenmektedir.

8.5. Hedef, bütün kadın ve erkeklerin tam ve üretken istihdama ve insana yakışır işlere erişiminin sağlanması ve eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsenmesidir. Gençler ve engelliler de dâhil olmak üzere herkesin iş gücüne katılımının teşvik edilmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve ayrımcılığın önlenmesi hedeflenmektedir.

8.6. Hedef, işsiz ya da eğitim görmeyen gençlerin oranının önemli ölçüde azaltılmasını amaçlamaktadır. Gençlerin eğitim, beceri kazanımı ve istihdama erişim imkânlarının artırılması hedeflenmektedir.

8.7. Zorla çalıştırmayı ortadan kaldırmak, modern kölelik ve insan ticaretini sona erdirmek, çocuk işçiliğinin en kötü türlerinin yasaklanması ve ortadan kaldırılması için acil ve etkili önlemlerin alınması hedeflenmektedir. Çocuk işçiliğinin her türünün 2025 yılına kadar sona erdirilmesi amaçlanmaktadır.

8.8. Çalışanların haklarının korunması ve güvenli çalışma ortamlarının geliştirilmesi hedeflenmektedir. Özellikle kadın göçmenler ve güvencesiz işlerde çalışanlar gibi dezavantajlı gruplar için güvenli çalışma koşullarının sağlanması ve iş güvenliği standartlarının uygulanması amaçlanmaktadır.

8.9. Sürdürülebilir turizmin desteklenmesi için politikalar oluşturulması ve uygulanması hedeflenmektedir. İstihdam yaratan ve yerel kültür ve ürünlere katkı sağlayan turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

8.10. Herkesin bankacılık, sigorta ve finansal hizmetlere erişiminin teşvik edilmesi ve artırılması hedeflenmektedir. Yurt içi finansal kurumların kapasitelerinin güçlendirilmesi ve finansal kapsayıcılığın sağlanması amaçlanmaktadır.

8.a. Gelişmekte olan ülkeler, özellikle en az gelişmiş ülkeler için ticaret yardımının artırılması hedeflenmektedir. En Az Gelişmiş Ülkelere Ticaretle Bağlantılı Teknik Destek İçin Entegre Edilmiş Çerçeve Dayanışma Fonu aracılığıyla ticaret yardımının desteklenmesi amaçlanmaktadır.

8.b. Genç istihdamı için küresel bir strateji geliştirilmesi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)'nün Küresel İstihdam Paktı'nın uygulanması hedeflenmektedir. Gençlerin istihdam edilebilirliklerinin artırılması, iş becerileri geliştirme programlarının desteklenmesi ve gençlere iş imkanlarının sağlanması amaçlanmaktadır.

İnsana yakışır iş ve ekonomik büyüme hedefleri, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir kalkınma sağlamak amacıyla uluslararası düzeyde çalışmaların yürütülmesini hedeflemektedir. Bu hedeflerin başarılmasıyla, daha adil bir ekonomik yapı, istihdam olanaklarının artması ve insanların yaşam standartlarının yükselmesi amaçlanmaktadır.*Küresel Amaçlar resmi web sitesi kaynak olarak kullanılmıştır.


Комментарии


bottom of page