top of page

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları: #11 Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA), dünya genelinde sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi hedefler. Bu amaçlardan on birincisi "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar"dır. Bu hedef, şehirlerin sürdürülebilirliğini artırarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve kapsayıcı, evrensel, güvenli ve yeşil bir gelecek sağlamayı amaçlar.


Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar

Aşağıdaki maddeler, "Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar" amacının temel hedeflerini ve kritik noktalarını özetlemektedir.


  1. Kentsel planlama ve tasarım: Sürdürülebilir kentsel planlama ve tasarım ilkelerini benimseyerek, yaşanabilir ve erişilebilir şehirlerin inşası hedeflenmektedir.

  2. Kentsel altyapı ve hizmetler: Temiz su, sanitasyon, enerji, ulaşım gibi kentsel altyapı ve hizmetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amaçlanmaktadır..

  3. Kentsel çevre ve doğal kaynakların korunması: Yeşil alanlar, doğal yaşam alanları ve su kaynaklarının korunması, çevre kirliliğinin azaltılması hedeflenmektedir.

  4. Yoksulluğun azaltılması: Kentsel yoksullukla mücadele ederek, dezavantajlı gruplara destek sağlamak ve toplumsal kapsayıcılığı sağlamak amaçlanmaktadır.

  5. Kentsel afetlere hazırlık: Afetlere dayanıklı şehirlerin oluşturulması, afet risk yönetimi ve kriz durumlarında etkin müdahale hedeflenmektedir.

  6. Kültürel mirasın korunması: Kültürel mirasın ve tarihi alanların korunması, kültürel çeşitliliği desteklemek ve yerel kimliği güçlendirmek amaçlanmaktadır.

  7. Sürdürülebilir ulaşım: Sürdürülebilir ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi, toplu taşımanın teşvik edilmesi ve enerji verimliliğinin artırılması hedeflenmektedir.

  8. Kentsel güvenlik ve cinsiyet eşitliği: Kentsel alanlarda güvenliği sağlamak, cinsiyet eşitliğini teşvik etmek ve herkesin katılımını desteklemek amaçlanmaktadır.

  9. Katılımcı ve sürdürülebilir kent yönetimi: Katılımcı ve şeffaf yönetim anlayışının benimsenmesi, yerel halkın karar alma süreçlerine katılımını desteklemek hedeflenmektedir.

  10. Küresel kent işbirliği: Ülkeler ve şehirler arasında deneyim paylaşımı, teknik destek ve işbirliği ile sürdürülebilir şehirler ağı oluşturmak amaçlanmaktadır.

Sürdürülebilir şehirler ve topluluklar hedefi, insan odaklı, yeşil ve kapsayıcı bir gelecek için temel bir yol haritası sunar. Hedefin gerçekleştirilmesi, yerel yönetimler, şehir planlamacıları, sivil toplum kuruluşları, özel sektör ve bireyler arasında güçlü işbirlikleri ve ortaklıklar gerektirir. Bu hedefin gerçekleşmesiyle, şehirlerin yaşanabilirliğini artarken, insanların yaşam standartları yükseltilir ve çevresel sürdürülebilirlik sağlanır.

コメント


bottom of page